Höststämman 2012

Protokoll från höststämma 30/11 2012


1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 10.15

 

2. Presentation samt val av talman
Mikael Broman väljs av samtliga närvarande till mötets talman. Mikael yrkar på att lägga till
godkännande av dagordning som punkt 3 och flytta ner de resterande punkterna och
samtliga närvarande godkänner detta.

 

3. Godkännande av dagordning
Samtliga närvarande godkänner dagordningen.

 

4. Val av sekreterare för mötet
Evelina Ljungman föreslås som mötets sekreterare och samtliga närvarande godkänner
detta.

 

5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Johan Bergkvist och Marcus Fredriksson föreslås som protokolljusterare tillika rösträknare
för mötet och samtliga närvarande godkänner detta.

 

6. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden för mötet fastställs till 13 stycken.

 

7. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs av samtliga röstberättiga.

 

8. Fråga om stadgeenligt utlysande för stämman.
Mötet är utlyst 15dagar före mötet vilket godkänns av samtliga röstberättigade som
stadgeenligt utlyst.

 

9. Godkännande av verksamhetsberättelse
Samtliga röstberättigade godkänner verksamhetsberättelsen.

 

10. Godkännande av revisionsberättelse
Samtliga röstberättigade godkänner revisionsberättelsen.

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Samtliga röstberättigade godkänner ansvarsfriheten för styrelsen.

 

12. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
Proposition 2012:2- Samtliga röstberättigade godkänner förslaget.
Proposition 2012:3- Samtliga röstberättigade godkänner förslaget.
Proposition 2012:4- Samtliga röstberättigade godkänner förslaget.
Proposition 2012:5- Samtliga röstberättigade godkänner förslaget.
Proposition 2012:6- Samtliga röstberättigade godkänner förslaget.
Proposition 2012:7- Samtliga röstberättigade godkänner förslaget.

 

13. Val av ledamot till Näringslivsutskottet
Förslag för ledamot till Näringslivsutskottet är Alejandro Chiappe. Samtliga röstberättigade
röstar för förslaget.

 

14. Val av suppleant till Sociala respektive Näringslivsutskottet
Förslag för suppleant till Sociala utskottet är Jenny Ceder. Samtliga röstberättigade röstar för
förslaget.
Förslag för suppleant till Näringslivsutskottet är Ravand Solaka. Samtliga röstberättigade
röstar för förslaget.

 

15. Övriga frågor
Protokoll från möten finns att tillgå och man kan kontakta någon i styrelsen för att få ut
dessa. Protokollen ska även börja läggas upp på Esekons hemsida.
Rookieperioden hösten 2013 ska börja planeras och man kommer inom kort att tillsätta
ansvariga för detta.
Styrelsen ska börja tänka mer på hur man ska göra för att få fler studenter att engagera sig i
de olika aktiviteter som Esekon anordnar.

 

16. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 11.20

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna