Föreningens stadgar

Esekons stadgar
Senast uppdaterade den 18 november 2016.
 
1 Allmänna stadganden
 
1.1 Namn
Föreningens namn skall vara Esekon, vilket är en förkortning av Eskilstunas Ekonomer.

1.2 Föreningstyp
Föreningen Esekon ska vara en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen är en del av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.)

1.3 Ändamål
Föreningen Esekon har till ändamål:
• att väcka intresse för och skapa debatt kring ekonomiska frågor.
• att höja intresset för och informera om ekonomutbildningar vid Mälardalens Högskola.
• att höja kvaliteten på ekonomutbildningar vid Mälardalens Högskola.
• att främja kontakter mellan föreningens medlemmar, andra linjeföreningar och samtliga studerande vid Mälardalens Högskola.
• att främja övriga kontakter relevanta för medlemmarna samt uppmuntra till god kamratskap.
• att öka medlemmarnas status och attraktionskraft i samhället i sin roll som ekonomer.
• att främja kontakter mellan föreningen och dess medlemmar med andra linjeföreningar på
Mälardalens Högskola och dess medlemmar samt att även öka kontakten mellan samtliga studerande på Mälardalens Högskola med ekonomisk inriktning.

2 Medlemmar

2.1 Medlemstyper
Medlemmar av föreningen är hedersmedlemmar, stjärnmedlemmar, stödmedlemmar samt ordinarie medlemmar.

2.2 Hedersmedlem
Hedersmedlem väljs av föreningsstämman, efter förslag från styrelsen eller förslag till styrelsen från ordinarie medlemmar, minst tio dagar innan årsstämman. Föreningsstämman beslutar i detta ärende med enkel majoritet. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift och är medlem i föreningen tills hen själv aktivt väljer att gå ur.

2.3 Stjärnmedlem
Val av stjärnmedlem fattas av styrelsen. Nomineringen av stjärnmedlem kan ske via medlemmar och/eller styrelsen. En stjärnmedlem har visat ett utmärkande engagemang samt stöd till föreningen, utan ekonomisk vinning.
Kröningen av stjärnmedlemmen sker i början av året och gäller ett år från kröningen. Detta sker på det sättet som styrelsen anser sig vara mest lämpligt. Stjärnmedlem utses till hedersmedlem i föreningen ett år efter utmärkelsen.

2.4 Stödmedlem
Anställda vid Mälardalens Högskola samt utexaminerad akademiker med ekonomisk inriktning är berättigade att genom erläggandet av stödavgift inträda i föreningen. Styrelsen tar beslut om medlemsavgift för stödmedlemmar. Styrelsen får inte diskriminera, avgiften skall vara gällande till nästkommande mandatperiod.

2.5 Ordinarie medlem
Ordinarie medlem av föreningen är studerande med ekonomisk inriktning vid Mälardalens Högskola som erlagt eventuell medlemsavgift till föreningen. Den som är medlem i Esekon blir även medlem i S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation).

2.6 Röstberättigande
Ordinarie medlemmar har rösträtt i linjeföreningen.

2.7 Uteslutande av medlem
Styrelsen kan, förutsatt att synnerliga skäl föreligger, genom majoritetsbeslut välja att utesluta en medlem ur föreningen. Synnerliga skäl kan vara att medlemmen skadar föreningens rykte eller agerar i strid med föreningens stadgar. I och med en uteslutning äger medlem rätt till motivering från styrelsen kring varför uteslutningen äger rum. Styrelsen äger även rätt att genom majoritetsbeslut under styrelsemöte upphäva uteslutning av medlem.

3 Organisation

3.1 Verksamhetsfördelning

Föreningen Esekons organ är:

Föreningsstämman – Vilken är föreningens högsta beslutande organ
Styrelsen – Vilken är föreningens beslutande och verkställande organ mellan
föreningsstämmorna.
Föreningens arbetande organ enligt kap 7 i stadgarna

Utöver dessa organ finns av föreningsstämman utsedd revisor som granskar och kontrollerar föreningens ekonomi.

3.2 Ansvarighet
Inför föreningsstämman ansvarar styrelsen för sin verksamhet. Inför styrelsen ansvarar föreningens arbetande organ enligt kap 7 i stadgarna för sin verksamhet. Styrelsen har genom ordinarie beslut på styrelsemöte ge direkta order/anvisningar till föreningens arbetande utskott om behov uppstår. Inför föreningens arbetande organ enligt kap 7 i stadgarna svarar eventuella utskottssektioner och övriga
medlemmar (exempelvis utskott för introduktion av nya studenter och liknande).

3.3 Verksamhetsår tillika räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår skall vara från den 1:a januari till den 31:e december.

4 Arbetsbeskrivning

4.1 Arbetsbeskrivningar
Utöver föreningens stadgar skall även förtroendevaldas åligganden regleras via arbetsbeskrivningar. Ansvaret för att tillhandahålla arbetsbeskrivningar samt uppdatera dessa vid behov åligger föreningens vice ordförande.

4.2 Ändring/uppdatering
Efter föreslagen ändring av arbetsbeskrivningar fastställer styrelsen via majoritetsbeslut dessa ändringar. Ett riktmärke är att dessa arbetsbeskrivningar bör uppdateras vartannat verksamhetsår.

5 Styrelsen
5.1 Sammansättning
Föreningens styrelse skall bestå av minst en ordförande, en vice ordförande samt en skattmästare/skattmästerinna. Positionerna ordförande och vice ordförande måste tillfalla två olika personer.

Ytterligare poster i styrelsen är ordförande respektive vice ordförande för följande utskott:
Näringslivsutskottet
Sociala utskottet
Marknadsföringsutskottet
Utbildningsutskottet

Övriga poster i styrelsen, förutom ordförande samt vice ordförande för respektive utskott, är sekreterare.
Samtliga poster väljs av föreningens stämma.
Stämman lägger in en motion att det ska vara inskrivet i stadgarna under styrelsens sammansättning att ordförande, vice ordförande samt skattemästare/skattemästerinna tecknar föreningens firma.

5.2 Vice ordförande
Vice ordförande regleras till maximalt en per utskott i styrelsen. Vice ordförande har skyldighet att vid en vakant plats i styrelsen inta platsen fram till denna tillsatts. I övrigt regleras vice ordförande ordinarie uppgifter via arbetsbeskrivningar (se kap 4).

Vice ordförande -posten för respektive utskott kan vid behov tillsättas en förtroendevald då både ordförande samt ordinarie vice ordförande är frånvarande. Detta beslut tillfaller ordförande i respektive utskott.

5.3 Styrelsens befogenhet och åligganden
Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ mellan föreningsstämmorna (se § 3.1 Verksamhetsfördelning)
Styrelsen ska planera, samordna samt leda föreningens verksamhet i alla dess delar.

5.4 Styrelsens ledning
Styrelsen leds av föreningens ordförande och vid dennes frånvaro föreningens vice ordförande. Om ingen av dessa närvarar vid styrelsemöte väljs via majoritetsbeslut en ordförande för styrelsemötet. Detta förutsätter dock att styrelsen är beslutsmässig.

5.5 Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder då föreningens ordförande eller minst majoriteten av styrelseledamöter påkallar ett möte. Minst nio (9) styrelsemöten per verksamhetsår ska hållas.

5.6 Kallelse och föredragningslista inför styrelsemöte
Ordförande förebehåller rätten att kalla till styrelsemöten så som hen ser passande i samråd med övriga styrelseledamöter. Föredragninglista skall tillhandhållas av styrelseordförande vid varje styrelsemöte, om så beslutats av styrelsen.

5.7 Styrelsens beslutmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när styrelsemötet har en utsedd mötesordförande samt att minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och har erhållit beslutanderätt. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

5.8 Omröstning
Omröstning sker öppet. Omröstning i samband med val sker genom sluten votering då fler än en person kandiderar till posten. Begär någon med förslagsrätt sluten omröstning ska sluten omröstning genomföras.

5.9 Närvaro-, yttrande -rösträtt och förslagsrätt
Rösträtt tillfaller ordförande för respektive utskott, ordinarie sekreterare, ordinarie skattmästare/skattmästerinna samt styrelsens ordförande och vice ordförande. En röst per individ oavsett antalet poster denna besitter. Ordförande äga veto vid lika röster i styrelsebeslutande frågor.

Vid frånvaro oavsett post kan ordinarie ledamot ge fullmakt för sin röst till av förtroendevald person. Detta skall till styrelsens ordförande framföras minst en dag innan mötets sammanträde.

5.10 Protokoll
Varje styrelsemöte, oavsett ordinarie eller extra, skall protokollföras av för mötet vald sekreterare. Denna sekreterare väljs av styrelsen under mötet. Protokollet skall därefter hållas tillgängligt för medlemmar vid förfrågan. Senast sju (7) vardagar efter förfrågan skall medlemmen tilldelats protokollet. Uppfylls inte detta, har medlemmar av föreningen rätt att begära motivering till att protokollets tillgänglighet försenas. Ärenden som kan anses känsliga eller olämpliga att annonsera för medlemmarna ska strykas ur protokollen. Detta kan gälla ärenden kring personer, ärenden kring uteslutande eller kring ekonomiska ärenden för föreningen.

5.11 Justering av protokoll
Protokoll skall justeras av de av styrelsen valda 2 justeringsmännen.

5.12 Styrelseledamöternas åligganden
Det åligger förtroendevalda inom föreningens styrelse samt suppleanter att i enighet med föreningens stadgar och arbetsbeskrivningar verka i sitt ämbete.

5.13 Misstroendeförklaring
Misstroendeförklaring gentemot personer vilka innehar en förtroendepost inom föreningen träder i kraft efter beslut på föreningens stämma. Där fodras en kvalificerad majoritet med minst 2/3 av stämmans röstberättigade närvarande för att kunna fastställa misstroendeförklaringen. Det åligger föreningens stämma att i dessa fall också fastställa konsekvenser för den förtroendevalda, detta beslutas dock via enkel majoritet (50 % av närvarande röstberättigade medlemmar).

5.14 Fyllnadsval
Förutsatt att ordinarie styrelseledamot under några omständigheter blir av med sin post (exempelvis via uppsägning av sitt åtagande eller misstroendeförklaring) under pågående mandatperiod tillträder suppleant på denna post. Styrelsen har i uppdrag att tillsätta denna plats interimistiskt tills föreningens stämma kan tillsätta den nya ledamoten. Vid interimistisk tillsättning av platsen träder suppleant in i sin ordinarie roll igen.

5.15 Mandatperioden
Mandatperioden för styrelsens medlemmar är densamma som föreningens verksamhetsår.

6 Föreningsstämma

6.1 Rösträtt
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer samtliga närvarande ordinarie medlemmar. Röstning får ske på fullmakt maximalt med en fullmakt per närvarande ordinarie medlem.

6.2 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles två gånger per år, mellan 1 januari och 31 mars för vårterminen och mellan 1 september och 30 november på höstterminen.

6.3 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålles om styrelsen så påkallar detta, eller minst 40 % av föreningens ordinarie medlemmar så yrkar. Denna yrkan lämnas till föreningens ordförande i första hand, i andra hand föreningens vice ordförande.
Efter att styrelse eller minst 40 % av föreningens ordinarie medlemmar påkallat extra föreningsstämma, åligger det föreningens ordförande att genomföra denna inom en (1) månad från det datum ordföranden har erhållit denna begäran.

6.4 Ledning av föreningsstämman
Föreningsstämman leds av utsedd ordförande. Denna utses genom majoritetsbeslut på stämman. Föreningsstämman väljer även en sekreterare som protokollförare.

6.5 Val av justeringsmän och rösträknare
Vid varje föreningsstämma ska två justeringsmän utses. Dessa har i uppgift att dels justera protokollet samt utöver detta agera rösträknare vid behov.

6.6 Kallelse
Styrelsen kallar till föreningsstämma, där föreningens ordförande har det primära ansvaret för att skicka ut denna kallelse. Kallelse med föredragningslista till föreningsstämma skall vara medlem tillhanda och anslaget senast fjorton (14) dagar före föreningsstämmans genomförande.

6.7 Motion
Alla medlemmar inom föreningen har rätt att skicka in motioner till stämman. Motioner ska skickas in till ordförande/ansvarig för stämmans kallelse senast tio (10) dagar före stämmans genomförande. Styrelsen avger ett motionssvar senast fem (5) dagar innan stämmans genomförande.

6.8 Beslutsmässighet
Föreningens stämma beslutar i alla ärenden med enkel majoritet, d.v.s. 50 % av de närvarande. Beslutanderätt krävs för att ett beslut ska fastställas, förutsatt att stadgar inte föreskriver annat krav på hur stor andel av närvarande beslutsmässiga som erfordras för att beslut ska fastställas.

6.9 Röstning
Röstning sker öppet, såvida inte någon på stämman med förslagsrätt föreslår sluten omröstning. Vid personval tillämpas sluten omröstning i fall där det finns mer än en kandidat till posten. Vid lika röstetal gällande samtliga beslut äger föreningsstämmans ordförande utslagsröst.

6.10 Vårstämma
Vid föreningens vårstämma åligger det stämman:
• att granska och fastställa styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
• att granska och fastställa revisionsberättelsen för föregående år.
• att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår.
• att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. De i styrelsen som berörs av frågan äger ej rösträtt i denna fråga.
• att presentera årets budget för medlemmarna.

6.11 Årsstämma
Vid föreningens årsstämma åligger det stämman:
• att välja styrelse enligt kap 5.
• att välja en revisor samt suppleanter.
• att fastställa kommande verksamhetsårs medlemsavgift.

6.12 Protokoll
Varje ordinarie och extra föreningsstämma skall protokollföras av stämman vald sekreterare.
Protokollet skall därefter hållas tillgängligt för medlemmar vid förfrågan. Senast sju (7) vardagar efter förfrågan skall medlemmen tilldelats protokollet. Protokollet ska som minst innehålla upptagna ärenden, yrkanden, beslut och eventuella reservationer. Protokollet ska även innehålla vilka personer som har varit ansvariga för upptagna ärenden, yrkanden, beslut och eventuella reservationer.

6.13 Justering av protokoll
Protokoll från föreningsstämman justeras av två valda justerare, utsedda av föreningsstämman.

6.14 Bordläggning av frågor
Föreningsstämman äger, förutsatt att beslut med enkel majoritet tages bordlägga ärenden som ej anses kunna lösas av den pågående föreningsstämman. Dessa ärenden ska då väckas åter på nästa stämma som genomförs, oavsett ordinarie eller extra föreningsstämma.

7 Föreningens arbetande organ

7.1 Definition
Föreningens arbetande organ är föreningens utskott.

7.2 Föreningens arbetande organ
Föreningens arbetande organ är:
• Näringslivsutskottet
• Marknadsföringsutskottet
• Sociala utskottet
• Utbildningsutskottet

7.3 Sammansättning
Utskotten består av en förtroendevald ledamot och suppleant i styrelsen samt fritt antal övriga medlemmar.

7.4 Ansvarighet
Varje utskott ansvarar inför styrelsen angående verksamheten i respektive utskott, och då primärt utskottets ledamot.

7.5 Befogenhet
Utskotten utövar beslutsrätt i frågor vilka rör den löpande driften inom utskottens
verksamhetsområde.

8 Tillsättning av förtroendevalda

8.1 Ordinarie tillsättning av förtroendevalda
Inför föreningsstämma där tillsättning av förtroendevalda till föreningen ska genomföras är det styrelsens ansvar att utlysa de poster som ska tillsättas. Därefter väljer föreningens stämma in förtroendevalda till de poster som ska tillsättas.

Vid flera antal sökande till samma post som förtroendevald äger stämman rätt att besluta vilken sökande som får förtroendet. I dessa fall tillämpas en omröstning där flest antalet röster av föreningsstämman avgör vilken av de sökande som får förtroendet. Skulle antalet röster vara lika, äger föreningsstämmans ordförande i enighet med § 6.9 utslagsröst.
8.2 Extra tillsättning av förtroendevalda
Vid vakanta poster i styrelsen, äger styrelsen rätt att interimistiskt tillsätta dessa poster. Detta måste dock fastställas av nästkommande föreningsstämma.

9 Ekonomi

9.1 Redovisning
Det är för skattmästaren att tillse att inventarier och övriga tillgångar löpande noteras i förteckningar och register. Föreningens redovisning skall ske enligt god bokföringssed.

9.2 Medlemsavgift
Föreningens stämma fastställer medlemsavgift, se § 6.10.

9.3 Firmateckning och kontoteckning
Beslut om firmateckning och kontoteckning fattas av föreningens styrelse.

9.4 Budget
Budget skall senast presenteras och framställas för medlemmarna vid vårstämman för det aktuella verksamhetsåret.

9.5 Ersättning
Till de som innehar utlägg för exempelvis resor och representation i föreningens arbete utgår ersättning med motsvarande summa. Ersättning för utlägg beslutas i första hand på styrelsemöte, i andra hand efter beslut av föreningens ordförande samt skattmästare. Skulle en person vilken haft utlägg för föreningen inte erhålla ersättning med motivering att föreningen saknar likvida medel nog för att betala för utläggen, bör denna person begära föreningen i konkurs. Detta förutsätter att föreningens styrelse beslutat att detta utlägg är godkänt och att personen bör ersättas för utlägget.

9.6 Hantering av likvida medel
Hantering av föreningens tillgångar styrs i första hand av föreningens skattmästare dock skall samtliga uttag för kostnader alternativt för ersättningar godkännas av styrelsens ordförande alternativt vice ordförande.

10 Ändring av stadgar

10.1 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två efter varandra föreningsstämmor där en kvalificerad majoritet med minst 2/3 godkänner beslutet. En av dessa föreningsstämmor ska vara ordinarie föreningsstämma (d.v.s. vår- eller årsstämma). Förslag om stadgebeslut ska vara angivet i föredragningslistan inför föreningsstämma.

11 Upplösning

11.1 Föreningens upplösning
För beslut om föreningens upplösande fodras att två ordinarie efterföljande föreningsstämmor med minst 3/4 kvalificerat majoritet godkänner upplösningen. Alternativt fodras en föreningsstämma där samtliga närvarande med beslutanderätt samt att 3/4 av de förtroendevalda inom styrelsen är närvarande och beslutsmässiga för att kunna besluta om upplösning.

11.2 Hantering av tillgångar vid upplösning
Efter beslut om upplösning skall föreningens tillgångar ombildas till en fond. Fondens förvaltare skall vara ledningsperson vid institution ansvarig för ekonomutbildning vid Mälardalens Högskola. Fondens medel skall användas för att främja ett nyskapande av en ekonomförening för ekonomstudenter vid Mälardalens Högskola, och då främst i Eskilstuna.